Privacybeleid

 

Praktijk YouACT hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk YouACT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperk, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

AVG en WGBO

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  In dit privacyreglement word jij geïnformeerd over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Praktijk YouACT

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de praktijk

De praktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor zorgverlening;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • Jij wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener of via mijn website;
 • Jenny Jongeling is als enige therapeut werkzaam binnen de praktijk en verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste dossieraanpassing), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Jouw rechten als betrokkene:

Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun jij dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de praktijk. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Verwijzingen en aanmeldingen van nieuwe cliënten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het aanbieden van e-health ondersteuning.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Soms is het in het kader van de behandeling belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar. Wanneer dit het geval is, dan zal ik dit met jou bespreken en jou vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg plaatsvinden.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de praktijk van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan jou vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Kwaliteit

Ik ben voortdurend bezig om de kwaliteit van mijn zorg te verbeteren. Ik doe dit onder andere door intercollegiale toetsing, periodieke audits (op naleven van de beroepscode en relevante wet– en regelgeving), voor het behalen en monitoren van certificeringen en voor onderzoek van calamiteiten of incidenten. In dat kader kan er periodiek en op basis van geheimhouding een steekproefcontrole uitgevoerd worden op mijn dossiers door gekwalificeerde auditors.

 

Vraag of klacht

Heb jij een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of mijn omgang met jouw gegevens? Dan ga ik hierover graag met jou in gesprek.

 

Contactgegevens
Praktijk YouACT
Achterstraat 42
4147 AC Asperen

Jenny Jongeling
Jenny@you-act.nl

 

 

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Praktijk YouACT

 

 

1. Algemeen

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: “Praktijk YouACT” praktijk voor psychosociale therapie, persoonlijk vertegenwoordigd door psychosociaal therapeut Jenny Jongeling gevestigd te ASPEREN. Praktijk YouACT levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren op het gebied van ACT en psychosociale therapie of aanverwante werkzaamheden.
  2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft aan opdrachtnemer tot het verrichten van diensten op het gebied van ACT en psychosociale therapie of aanverwante werkzaamheden. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
  3. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
  4. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.’
  5. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

 

2 .Toepasbaarheid

 1. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, opdrachtbevestiging en offerte tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

 

3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.
 4. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten.
 5. De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.
 6. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een behandelingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door opdrachtnemer van een factuur.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichting na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
 5. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

5. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 2. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de therapeut en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen therapeut en cliënt.
 3. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 5. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

 

6. Honorarium, kosten, tarieven

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtarieven van opdrachtnemer, zoals vermeld op de website, zijn de particuliere tarieven.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 4. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
 6. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
 7. Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden.

 

7. Betaling

 1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.
 2. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. Betalingen door privé-cliënten kunnen tijdens de sessie contant worden voldaan, middels een betaalverzoek of achteraf vóór de op de factuur vermelde datum.
 5. Voor de betalingsverplichting aan opdrachtnemer maakt het niet uit of de verzekeraar of andere financiers al betaald hebben of gaan betalen. Client dient zelf vooraf te informeren of en welke vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden gehanteerd worden bij de zorgverzekeraar of bij het bedrijf waar de cliënt werkzaam is.

 

8. Klachten

 1. klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatief waarover de opdrachtgever een klacht heeft, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
 2. Klachten als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een gegronde klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van materialen of faciliteiten door opdrachtgever.

 

9. Leveringstermijn

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

10. Opzegging en annulering

 1. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.
 4. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:
  a. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  b. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
  c. bij liquidatie van zijn bedrijf
 5. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een psychosociaal therapeut kan worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 3. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer.

 

12. Overmacht

 1. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

13. Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

14. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
 3. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht vallen onder het vakgebied van de beroeporganisatie NFG waarbij de therapeut is aangesloten, dan is de therapeut gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

 

K.v.K. nr.60207086, BTW nr NL002283974B62